Freek is one of the most knowledgeable people in the Netherlands when it comes to cross border corporate structures that are fiscally solid and efficient; having met many lawyers over the past 20 years, I’d recommend him.

- Alarik van Doorn

Status discussie met belastingdienst inzake scheepvaartinvesteringen

Download PDF

Tot grote verbazing van alle adviseurs betrokken bij investeringen in scheepvaart waarbij de stimuleringsregeling Willekeurige Afschrijving een rol speelde, lijkt de Belastingdienst standpunten in te nemen die niet door de wet en evenmin door doel en strekking van de wet gesteund worden. Verontrustend is verder dat de Belastingdienst zich niet aan bindende en vooraf gegeven rulings lijkt te willen houden.

Dat de Belastingdienst niet (meer) gelukkig is met de fiscale gevolgen van investeringen in zeeschepen, werd voor iedereen duidelijk toen op 31 oktober NRC Handelsblad twee artikelen publiceerde, waarvan een op de voorpagina: ‘Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen1’ . In NRC Handelsblad viel ook te lezen dat er momenteel een rechtszaak loopt.

Deze opstelling van de Belastingdienst was de aanleiding voor een groep belastingadvieskantoren om in september samen de uitzonderlijke stap te nemen een brandbrief naar Belastingdienst en Ministerie van Financien te sturen. Daarin stond onder andere: “Geconstateerd moet echter worden dat de onderbouwing van de aangevoerde argumenten weinig concreet is en in feite zelfs onbegrijpelijk. (…) Het is buitengewoon zorgelijk dat de Belastingdienst in eerste instantie zekerheid vooraf verstrekt ten aanzien van de toepassing van de regeling willekeurige afschrijving op zeeschepen waarin door middel van een dergelijke joint-venture wordt geïnvesteerd om na verloop van enkele jaren vervolgens het standpunt in te nemen dat in dergelijke gevallen van willekeurige afschrijving überhaupt geen sprake kán zijn. (…) De wijze waarop het landelijke onderzoek nu is ingestoken betekent dat de Belastingdienst lijnrecht tegenover de investeerders en rederijen staat hetgeen niet in het belang van partijen, inclusief de Belastingdienst, is.” Naar aanleiding van deze brief heeft er eergisteren een overleg plaatsgevonden tussen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën enerzijds en een groep adviseurs en reders anderzijds.

Tijdens dat overleg is namens de Belastingdienst onder andere het volgende gezegd: “We wilden meewerken met scheeps-cv’s, mits de investeerders ook economisch risico liepen. In de loop van vorig jaar bleek dat in veel gevallen sprake was van ‘side letters’, ‘opties’, ‘kasrondjes’, ‘kunstmatig laag gehouden charterprijzen’ en ‘kunstmatig opgedreven koopprijzen van schepen’. Die informatie was –voorzover er rulings waren afgegeven- achtergehouden voor de Belastingdienst. Verder lijkt het dat in veel gevallen er geen sprake is van reëel economisch risico. Waar geen sprake is van reëel economisch risico en/of er sprake is van het achterhouden van belangrijke informatie voor de Belastingdienst, moeten wij wel optreden.”

Door adviseurs is onder andere naar voren gebracht: “Al onze transacties zijn volledig en transparant aan de fiscus overlegd, en de fiscus heeft, waar daar om gevraagd werd, in rulings bevestigd dat in overeenstemming met doel en strekking van de stimuleringswetgeving wordt gehandeld. Er is bij onze cliënten geen informatie achtergehouden, er zijn geen side letters of andere afspraken die niet door de beugel kunnen. Kasrondjes waren bekend bij de Belastingdienst. Er wordt wel degelijk fors en reëel economisch risico gelopen.”

De transacties zijn in lijn met wat de wetgever bedoelde. De Staatssecretaris heeft in 2009 in de Tweede Kamer onder andere het volgende gezegd: “De tijdelijke willekeurige afschrijving is ingevoerd om investeringen te stimuleren. (…) Ook voor de introductie van de tijdelijke willekeurige afschrijving was de commanditaire vennootschap een veel voorkomende manier om investeringen in zeeschepen mogelijk te maken. De investering wordt gefinancierd uit eigen vermogen, verstrekt door de commanditaire vennoten en uit leningen. Het voordeel van die willekeurige afschrijving slaat in dat geval ook neer bij de commanditaire vennoot. Dat is ook de participant die de investering mogelijk maakt.” In 2010 heeft de Staatssecretaris gezegd: “De willekeurige afschrijving is een crisismaatregel geweest, die nu een jaar wordt verlengd om de economische activiteit in ons land verder aan te zwengelen. (…) Dat vervolgens allerlei creativiteit wordt losgelaten door middel van onder meer deze scheeps-cv, is een niet rechtstreeks bedoeld effect, maar we moeten natuurlijk niet ontkennen dat er enige economische activiteit mee samenhangt. (…)Daar wordt als het goed is een schip van gebouwd (…).”

Hoe nu verder?

De Belastingdienst gaat verder met het onderzoek. In hun slotwoord werd gesproken van ‘een dossier dat ons nog lang zal bezighouden’. Wel waren ze bereid om serieus te kijken naar ons verzoek om de behandeling te laten doen door een deskundige ambtenaar per reder en niet meer door alle verschillende ambtenaren die voor de vele investeerders de Belastingdienst vertegenwoordigen.

Wat betekent dit concreet voor gedane investeringen in schepen?

Investeerders bij wie de Belastingdienst nog geen onderzoek is gestart, moeten er rekening mee houden dat dit alsnog gebeurd. Alle investeerders moeten er rekening mee houden dat de Belastingdienst niet op korte termijn definitieve aanslagen gaat opleggen conform de ingediende aangifte. Ik verwacht dat pas in de loop van 2015 de Belastingdienst zover is dat ze alle scheepsinvesteringen kunnen gaan scheiden in situaties die ze wel en niet willen bestrijden.

Te verwachten is dat de Belastingdienst zich vooral zal richten op enkele transacties – die niet door Snel Corporate Tax & Law of door de grote kantoren begeleid – waarbij er sprake is van een ongeoorloofde en geheimgehouden afspraken. Dit zijn zeer uitzonderlijke situaties, waar ik noch mij bekende adviseurs bij betrokken zijn.

De investeerders die reëel economisch risico liepen, hoeven volgens de Belastingdienst niets te vrezen. Dat lijkt in ieder geval te gelden voor die investeerders die feitelijk hun hele belastingvoordeel uit eigen middelen in de CV hebben gestort. Hetzelfde geldt voor de investeerders in projecten waarvoor een ruling is afgegeven en waar alle relevante feiten bij het aanvragen van de ruling zijn verstrekt.

Alle andere investeerders, moeten er serieus rekening mee houden dat de Belastingdienst de aftrek van de door hen geclaimde willekeurige afschrijven gaat afwijzen en dat ze hun recht moeten halen via bezwaar- en beroepsprocedures. Uiteraard willen de adviseurs waar mogelijk investeerders zich feitelijk laten aansluiten bij de uitkomst van een of meer ‘proefprocedures’. De in NRC Handelsblad genoemde rechtzaak is er daar een van.

Voor een nadere toelichting: f.snel@snel-ctl.com

1 http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/oktober/31/strop-voor-fiscus-onderzoek-naar-investeringen-i-1436136;
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/oktober/31/schoolboeken-en-schepen-dat-kan-best-samen-1432503.